Flatås Håndball har utarbeidet en sportsplan som ligger til grunn for all sportslig aktivitet i klubben.
Gjeldende sportsplan har vært på høring hos alle lag i forkant av at styret gjorde denne gjeldende.

Sportsplanen skal evalueres av styret årlig. Innspill sendes til >> styret v/ sportslig leder.